Phone: 06-41177071

Privacy Policy

Privacyverklaring Webdesign Appingedam

 

Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door Webdesign Appingedam geleverde producten en
diensten.
Webdesign Appingedam, gevestigd te Georg van Saksenlaan 57A Appingedam, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Webdesign Appingedam verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Webdesign Appingedam van u nodig
heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door
Webdesign Appingedam in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres
  • Bankgegevens

Verwerkt Webdesign Appingedam ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een
strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Webdesign Appingedam
verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Webdesign Appingedam, dan willen we u goed van
dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om goederen en/of diensten bij u te leveren.
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
   belastingaangifte.
  • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding
   staan tot het soort dienstverlening vanuit Webdesign Appingedam. Bijvoorbeeld om u via onze
   nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Webdesign Appingedam. Wilt u niet
   benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan
   op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk
verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Webdesign Appingedam gebonden aan de daarvoor
geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt
Webdesign Appingedam zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om
de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze
privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
Webdesign Appingedam zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. bewaart uw persoonsgegevens niet
langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Webdesign Appingedam verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Webdesign Appingedam gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet
of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar webmaster@wdah.nl

Beveiliging
Webdesign Appingedam hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw
persoonsgegevens. Webdesign Appingedam heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies,
wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die
bij Webdesign Appingedam toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot
geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het
geval Webdesign Appingedam gebruik maakt van de diensten van derden, zal Webdesign
Appingedam in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de
benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet,
zal Webdesign Appingedam u hierover binnen 7 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen
via webmaster@wdah.nl

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement
kunt u contact met ons opnemen, via webmaster@wdah.nl

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 12-05-2018