Phone: 06-41177071

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities 1.

 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webdesign Appingedam.

2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Webdesign Appingedam

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door

Webdesign Appingedam gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door

Webdesign Appingedam verrichtte handelingen.

2. Door ondertekening van een overeenkomst met Webdesign Appingedam verklaart de opdrachtgever

dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Webdesign Appingedam en dat hij

met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige

bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Webdesign

Appingedam en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de

nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de

strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 

1. De door Webdesign Appingedam gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 2

maanden, tenzij anders aangegeven.

2. Webdesign Appingedam is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de

opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 2 maanden, aan Webdesign Appingedam wordt

bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Webdesign

Appingedam zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of

gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Webdesign Appingedam niet tot het verrichten van een

gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 

1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek

vervallende bedragen, geldt dat Webdesign Appingedam gerechtigd is door middel van een

schriftelijke of e-mail kennisgeving op een termijn van tenminste twee maanden de geldende prijzen en tarieven

aan te passen.

2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de

opdracht of bij wijzigingen in voor Webdesign Appingedam van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de

offerte. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen

bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd.

Na ontvangst van dit bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.

4. Facturering van een ontwerp en door Webdesign Appingedam. Facturering van onderhoudskosten,

hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf (Betaling voor 31 januari van het jaar waarover het

contract loopt). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering zoals aangegeven in punt 3

artikel 4.

5. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen

aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.

U dient dan een onderhoudscontract af te sluiten met Webdesign Appingedam

6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door

Webdesign Appingedam aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de

hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van

opdrachtgever.

8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of

rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik,

evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de

partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

9. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden 2 keer een herrinneringsmail gestuurd. Is er dan nog gern betaling geregistreerd dan word het account opgeschort. Daarna

worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 25. Indien

opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen

worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde

totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en

gerechtelijke kosten.

 

Artikel 5. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten

 

1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.

2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen

data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en

verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op

bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.

3. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden

éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle

andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.

4. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het

volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens

het uurtarief.

5. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.

6. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na

ondertekening van het contract worden voldaan.

7. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

 

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

 

1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.

2. Webdesign Appingedam mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit,

tenzij anders afgesproken. (Opname in portfolio)

 

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

 

1. Webdesign Appingedam zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te

voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde

afspraken.

2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde

persoon zal Webdesign Appingedam steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of

meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Webdesign Appingedam aangeeft

dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Webdesign Appingedam worden

verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan

Webdesign Appingedam zijn verstrekt, heeft Webdesign Appingedam het recht de uitvoering van de

overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de

opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Webdesign Appingedam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is

uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze

onjuistheid of onvolledigheid voor Webdesign Appingedam kenbaar behoorde te zijn.

5. Webdesign Appingedam zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij

tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening

van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het

totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Webdesign Appingedam het

recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij

organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Webdesign Appingedam hier opdracht voor

heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

7. Indien door Webdesign Appingedam of door Webdesign Appingedam ingeschakelde derden in het

kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door

opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die

medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8. Opdrachtgever vrijwaart Webdesign Appingedam voor eventuele aanspraken van derden, die in

verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar

is.

 

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

 

1. Indien Webdesign Appingedam op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever

werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de

overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door

opdrachtgever aan Webdesign Appingedam worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van

Webdesign Appingedam. Webdesign Appingedam is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te

voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

2. Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn

om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten,

zal Webdesign Appingedam opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële

consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet

mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de

opdracht of bij wijzigingen in voor Webdesign Appingedam van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Artikel 9. Duur en beëindiging

 

1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3

maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd. En zijn na 1 jaar opzegbaar met in

achthouding van een opzegtermijn van 3 maanden.

2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend

verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment

schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

3. Webdesign Appingedam kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de

opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Webdesign Appingedam

gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

4. Webdesign Appingedam heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten

gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en

verplichting jegens Webdesign Appingedam niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene

voorwaarden. Webdesign Appingedam zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij

zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Webdesign Appingedam kan worden verlangd. De

verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling

bestaan.

 

Artikel 10. Levering en levertijd

 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening

en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht

geschieden.

2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt

om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te

annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op

schadevergoeding aanspraak te maken.

 

Artikel 11. Copyright

 

1. Alle aan Webdesign Appingedam verstrekte goederen worden aan opdrachtgever terug gegeven als

deze dat wenst.

2. Alle door Webdesign Appingedam ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Webdesign

Appingedam voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen met de opdrachtgever.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

1. Webdesign Appingedam en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst,

eigen personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk

worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door

wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter

beschikking gestelde produkten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of

grove schuld.

2. De aansprakelijkheid van Webdesign Appingedam zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan

opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

 

Artikel 13. Overmacht

 

1. In geval van overmacht is Webdesign Appingedam gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te

beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling

verplicht zullen zijn.

2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan

ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate

belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

3. Webdesign Appingedam is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een

hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Webdesign Appingedam geen invloed kan

uitoefenen.

 

Artikel 14. Diverse bepalingen

 

1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van

toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling

als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer

bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze

algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van

toepassing.

3. Webdesign Appingedam kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf

van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien

van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na

bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze

voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever

echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

4. Webdesign Appingedam heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te

stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

Artikel 15. Derden

 

1. Webdesign Appingedam is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of

derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Webdesign Appingedam

doorgevoerd.

2. Webdesign Appingedam is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met

persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

 

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 

1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die

betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden

verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

2. De door Webdesign Appingedam vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen

verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

3. Door Webdesign Appingedam of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het

tot stand komen van de website blijven eigendom van Webdesign Appingedam.

 

Artikel 17. Privacy bepalingen

 

1. Uw persoonsgegevens worden door Webdesign Appingedam slechts gebruikt om uw aanmelding bij

het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden

ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven

toestemming.

2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven

vertrouwelijk. Webdesign Appingedam verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres,

telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven

toestemming.

3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader

van hun overeenkomst van elkaar of uit

andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is

medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard

van de informatie.